Lokum dla studenta

Zostajesz studentem, przygoda z upragnioną uczelnią, wymarzonym kierunkiem studiów zaczyna się. Idealnie jest, gdy się pochodzisz z miasta uniwersyteckiego; możesz mieszkać nadal u rodziców. Jeśli nie, trzeba szukać kwatery, pokoju w mieszkaniu studenckim, kawalerki.


Na co trzeba zwrócić uwagę wynajmując mieszkanie studenckie czy pokój?


Po pierwsze lokalizacja;
– czy mieszkanie jest blisko przystanków, środków komunikacji miejskiej i linii tramwajowych, autobusowych, które „dowiozą” do uczelni (tam będziemy przecież codziennie podążać), a także do miejsc spotkań ze znajomymi
– czy dzielnica jest bezpieczna, czysta.

Sprawdzić należy stan prawny nieruchomości, na podstawie, jakiego dokumentu wynajmujący dysponuje danym lokalem;
-czy jest to umowa najmu, (czyli będzie to tak zwany podnajem),
– czy jest właścicielem nieruchomości, sprawdzić należy w księdze wieczystej, (dostęp przez internet).

Kolejny krok to dobra umowa najmu. W umowie wskazuje się obowiązki stron; do czego najemca będzie zobowiązany, a co zostaje po stronie wynajmującego. Prawne aspekty wynajmu reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks Cywilny. Dobrze jest zapoznać się z tymi przepisami, aby być równorzędną, świadomą swoich praw i obowiązków stroną umowy, transakcji. Dobra umowa najmu to umowa wspólnie wypracowana, nie trzeba zgadzać się na wszystkie zaproponowane zapisy; tu obowiązuje równość stron umowy; najemcy i wynajmującego.
Niedopuszczalne jest niezaznajomienie się z tekstem umowy, podpisanie umowy bez przeczytania.

Integralną częścią umowy powinien być protokół zdawczo – odbiorczy. W nim wymienione winny być części składowe mieszkania; pomieszczenia, meble, sprzęt AGD oraz określony stan tego wyposażenia. Dobrą praktyką jest robienie zdjęć mieszkania, sprzętów i dołączenie do umowy, jako załączniki.
Jest to zapobieganie sporom w trakcie zdawania mieszkanie, gdy umowa najmu się kończy.
Łatwo wtedy określić czy stan sprzętów uległ pogorszeniu czy też nie. To ważne; jeśli okaże się, że sprzęty zostały zepsute, ściany, drzwi zdewastowane to wynajmujący potrąci koszty naprawy, wymiany z naszej kaucji. Dlatego rozstrzygnięcie, kto odpowiada za taki a nie inny stan wyposażenia jest kluczowe.